------------------------------------------
Chính Sách Quy Định Và Hình Thức Thanh Toán
Sẽ được đảm bảo thỏa thuận theo hợp đồng giữa bên mua và bên bán.
Được hiệu lực theo đúng pháp luật.