------------------------------------------
Chính Sách Chính Sách Vận Chuyển, Giao Nhận:
Sẽ được đảm bảo thỏa thuận theo hợp đồng giữa bên mua và bên bán.
Được hiệu lực theo đúng pháp luật.