------------------------------------------
Chính Sách Chính Sách Đổi, Trả Hàng Và Hoàn Tiền
Sẽ được đảm bảo thỏa thuận theo hợp đồng giữa bên mua và bên bán.
Được hiệu lực theo đúng pháp luật.